úvod > Pro veřejnost > ŠKRPÁL - spolek rodičů

ŠKRPÁL – spolek rodičů

Aktuálně

Vedení ŠKRPÁLU hledá aktivní rodiče, kteří by se chtěli podílet na organizaci společných akcí. Zájemci kontaktujte kohokoliv z Výboru… 

Průběžné informace o činnosti ŠKRPÁLU sledujte na facebooku.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Základní informace o spolku rodičů


Účel Spolku

Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona o sdružování občanů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle nového občanského zákoníku za spolek. Účelem Spolku je zejména:

 • a) ochrana zájmů žáků a rodičů žáků školy;
 • b) sdružování rodičů žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů školy, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a školy na studenty, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli ško­ly;
 • c) zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a modernizace výuky;
 • d) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků školy;
 • e) rozvoj občanské společnosti.

Členství ve Spolku
Členem Spolku se stává fyzická nebo právnická osoba po zaplacení členských příspěvků. Členský příspěvek se od začátku existence tohoto spolku na naší škole nezměnil a i pro tento školní rok činí 500,– Kč za jedno dítě zapsané ve škole.

Organizační struktura Spolku
Orgány Spolku jsou Členská schůze a Výbor.

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Zasedání Členské schůze se koná minimálně jedenkrát ročně formou dílčích členských schůzí po jednotlivých třídách školy, obvykle po zahájení nového školního roku. Do působnosti Členské schůze náleží:
  • a) rozhodování o změně a doplnění Stanov,
  • b) volba a odvolávání členů Výboru,
  • c) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje a činnosti Spolku,
  • d) rozhodování o zániku Spolku, včetně vypořádání jeho majetku.

 2. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku a je pětičlenný. Spolek navenek zastupují a ve všech věcech navenek jednají předseda a místopředseda Výboru Spolku.

Spolek při naší škole


Z historie
Sdružení rodičů na naší škole vzniklo 26. září 2003 jako Sdružení při Základní škole Praha Lipence. Po krátké činnosti jeho aktivita opadla a několik let pak sdružení nevykazovalo žádnou činnost. Ta byla obnovena na začátku školního roku 2012/2013 na schůzce 14. listopadu 2012, kde bylo zvoleno nové vedení připravené aktivně se zapojit do spolupráce se školou s cílem pomoci vedení školy v jeho úsilí o další modernizaci výuky a vylepšení profilu školy. V průběhu toho školního roku byly provedeny některé formální kroky (úprava stanov, založení transparentního účtu) a od 5. června 2013 pracovalo sdružení pod novým názvem Školní klub rodičů a přátel Lipence, zkráceně ŠKRPÁL.
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (NOZ, v platnosti od 1. ledna 2014), byla zrušena právní forma občanského sdružení. Na schůzi členů, která se konala dne 23. listopadu 2016, byly schváleny nové stanovy a zvolen statutární orgán, kterým je Výbor. Změny byly zapsány do spolkového rejstříku dne 29. 12. 2016. Od té doby tedy platí nový název Školní Klub Rodičů a Přátel Lipence, z.s., zkráceně ŠKRPÁL (dále jen Spolek). Jeho cíl však zůstává stále stejný – pomáhat škole v naplňování jejích cílů…

Kontaktní údaje

 • název: Školní Klub Rodičů a Přátel Lipence, z.s. – zkráceně ŠKRPÁL
 • adresa: Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence
 • IČO: 266 40 023
 • bankovní účet: č. 2900419156/2010 vedený u Fio banka a.s.
 • e-mail: skrpal@zslipence.cz
 • facebook: ŠKRPÁL

Členové Výboru

 • Ing. Iva Slížková – předsedkyně Výboru
 • Ing. Jitka Kadlecová – místopředsedkyně Výboru
 • Mgr. Monika Bulánková
 • Michaela Ondrušková
 • Ing. Blanka Stará

Třídní důvěrníci

Z důvodu zajištění lepší komunikace mezi členy Výboru a členy Spolku byli zvoleni zástupci rodičů z jednotlivých tříd:

Aktivity, aneb příjmy a výdaje Škrpálu


Spolek hospodaří s penězi, které získá z členských příspěvků a ze sponzorských darů. O způsobu využití finančních prostředků rozhoduje Výbor spolku na základě potřeb školy, prostředky vynakládá na financování akcí, které připravuje pro žáky školy, nebo na sponzorské dary podporující činnost školy. O všech investicích i aktivitách informuje Škrpál průběžně na webových stránkách školy, na konci roku předsedkyně vypracovává a předkládá Zprávu o hospodaření.

Aktivity uspořádané ŠKRPÁLem

Některé z níže uvedených aktivit uspořádal ŠKRPÁL za účelem získání finančních prostředků (např. bazárky), jiné uspořádal pro žáky naší školy a ty byly spojené i s určitými výdaji (promítání filmu):

 • duben 2019 – velikonoční dílničky a trhy (výtěžek akce zůstal jednotlivým třídám)
 • říjen 2018 – spoluúčast na organizaci školní akce Koloběžení, aneb Trhni si nohou! – příjem z dobrovolného startovného 6 176 Kč, výdaj 617 Kč, na účet Škrpálu uloženo 5 559 Kč,
 • říjen 2018 – branný závod pro rodiče s dětmi – příjem 4 610 Kč, výdaj 671 Kč, na účet Škrpálu uloženo 3 939 Kč,
 • březen 2018 – velikonoční trhy (výtěžek akce zůstal jednotlivým třídám),
 • listopad 2017 – promítání filmu Karlík a továrna na čokoládu v původním anglickém znění s doprovodným výkladem rodilé mluvčí Grace Dixon – příjem 1 900 Kč, výdej 1 000 Kč, na účet Škrpálu uloženo 900 Kč,
 • říjen 2017 – spoluúčast na organizaci školní akce Koloběžení, aneb Trhni si nohou! – příjem z dobrovolného startovného 5 211 Kč, výdaj 450 Kč, na účet Škrpálu uloženo 4 761 Kč,
 • květen 2017 – branný závod pro rodiče s dětmi – příjem 5 827 Kč, výdaj 648 Kč,
 • listopad 2016 – branný závod pro rodiče s dětmi – příjem 3 480 Kč, výdaj 899 Kč,
 • říjen 2016 – spoluúčast na organizaci školní akce Koloběžení, aneb Trhni si nohou! – příjem z dobrovolného startovného 2 834 Kč,
 • duben 2015 – bazárek – příjem z akce 2 556 Kč,
 • leden 2015 – promítání filmu v angličtině (Já padouch 2) – příjem 1 250 Kč, výdaj 3 000 Kč,
 • listopad 2014 – promítání filmu v angličtině (Já padouch) – příjem 1 000 Kč, výdaj 3 000 Kč,
 • září 2014 – bazárek – příjem z akce 3 018 Kč,
 • květen 2014 – promítání filmu v angličtině Karlík a továrna na čokoládu – příjem 1 500 Kč, výdaj 3 000 Kč,
 • duben 2014 – bazárek – příjem z akce 3 000 Kč,
 • září 2013 – bazárek – příjem z akce 2 194 Kč.

Plánované akce

 • 6. 10. 2019 – branný závod pro děti i rodiče
 • 10. 10. 2019 – koloběžení
 • listopad 2019 – promítání filmu pro děti v angličtině s rodilým mluvčím
 • duben 2020 – velikonoční dílničky a trhy

Sponzorské dary škole

Dle potřeb vedení školy přispívá ŠKRPÁL formou sponzorských darů na financování některých aktivit, pořízení pomůcek nebo pokrytí investic většího rozsahu. Přestože darovaná částka je použita na pokrytí jednoho konkrétního výdaje, je potřeba si uvědomit, že význam má pro všechny děti. I když se pořídí např. projektor do jedné třídy a zdá se, že užitek ze sponzorského daru mají pouze žáci této jedné třídy, ve skutečnosti je to jinak. Díky sponzorskému daru Škrpálu škola ušetřila několik desítek tisíc, které mohla vynaložit na něco jiného, z čeho mají užitek i ostatní děti. Příspěvky Škrpálu tak v podstatě navyšují finanční prostředky, se kterými škola po celý rok hospodaří. I přesto, že jeden konkrétní dar tedy putuje pouze do jedné třídy, ve výsledku z každé pomoci ŠKRPÁLu profitují všechny děti…

 • srpen 2019 – částka 100 000 Kč na pokrytí části nákladů na rodilého mluvčího ve školním roce 2019/2020,
 • listopad 2018 – částka 70 000 Kč použita na pokrytí části nákladů na rodilého mluvčího ve školním roce 2018/2019
 • leden 2018 – částka 70 000 Kč použita na pokrytí části nákladů na rodilou mluvčí ve školním roce 2017/2018,
 • září 2017 – částka 70 000 Kč použita na pokrytí části nákladů na rodilou mluvčí ve školním roce 2017/2018,
 • únor 2017 – částka 17 500 Kč použita na část nákladů kurzu první pomoci pro děti,
 • říjen 2016 – částka 70 000 Kč použita ve školním roce 2016/2017 na pokrytí části nákladů na rodilého mluvčího,
 • září 2016 – částka 70 000 Kč použita na pořízení interaktivní dotykové tabule,
 • duben 2016 – částka 10 350 Kč použita na úhradu části nákladů celoškolní akce pro žáky ke Dni Země…
 • listopad 2014 – částka 43 000 Kč použita na pořízení projekční techniky,
 • říjen 2014 – částka 40 000 Kč použita na pořízení učebních pomůcek pro žáky,
 • srpen 2014 – částka 48 000 Kč použita na projekční techniku do jedné učebny (projektor, plátno a ozvučení),
 • leden 2014 – částka 6 086 Kč použita na zakoupení her a hlavolamů pro doplnění výuky a dále nástěnných hlavolamů do chodeb,
 • leden 2014 – částka 43 873 Kč použita na pořízení projektoru, promítacího plátna a ozvučení do nově zřízené počítačové učebny.

Dokumenty

(aktualizováno 4. 9. 2018)