úvod > Škola > Škola > Současnost

Škola dnes

Materiální zázemí


Školní budova prošla v posledních letech spoustou stavebních úprav. Poslední z nich proběhla ve druhé polovině roku 2014 a jejím výsledkem jsou dvě nové kmenové učebny a kabinet pro pedagogy. Od školního roku 2015–2016 tak využíváme celkem čtrnáct kmenových tříd, počítačovou učebnu a keramickou dílnu.

Školní družina využívá ke svým činnostem čtyři kmenové třídy, z nichž dvě jsou rozdělené na pracovní a relaxační část. V případě příznivého počasí mohou děti ze školní družiny využívat prostor za školní budovou s pískovištěm a dřevěnými herními prvky.

Před několika lety využila Městská část Praha-Lipence příležitosti a zakoupila pro potřeby školy malý domek sousedící se školou, na kterém by bylo možné realizovat přístavbu školní budovy. V současné době se připravují podklady pro přístavbu nového pavilonu a zároveň hledáme možné způsoby jejího financování.

Výuka a vzdělávání


Vzdělávání žáků probíhá podle „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ a naším mottem je citát od Senecy „Neučíme se pro školu, ale pro život“. Ve školním roce 2017–2018 naši školu navštěvuje 282 žáků, kteří jsou rozděleny do patnácti tříd devíti postupných ročníků (po dvou třídách v 1.-6. ročníku, po jedné třídě v 7.-9. ročníku).

Forma výuky

Výuka probíhá v učebnách nebo v tělocvičně, ale v některých případech i ve volné přírodě, do které to máme z naší školy blízko. Vyučování je rozděleno do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut, v případě potřeby jsou některé předměty spojovány do dvouhodinových bloků trvajících 90 minut.

Vyučovací metody

Ve výuce používáme různé vyučovací metody. Ve většině případu převažují klasické metody, jako je výklad, vyprávění, vysvětlování, práce s textem. Tyto metody jsou nejrozšířenější a ve vzdělávacím procesu zcela zásadní, protože mimo jejich využívání jako samostatných metod doplňují nebo doprovázejí všechny ostatní metody. Z klasických metod dále využíváme metody demonstrační, především ve fyzice a chemii, nebo dovednostně praktické, využívané např. v hodinách pracovní výchovy.

Do vyučování zařazujeme i aktivizující metody, které sice více respektují individualitu žáků, ale jejich úspěšnost spočívá v jejich aktivním zapojení. Do těchto metod patří např. diskuse, dramatizace nebo didaktické hry.

Z kategorie komplexních metod, které zahrnutí více dílčích metod, využíváme nejčastěji frontální výuku, ale své místo u nás má i skupinová a kooperativní výuka, využíváme prvky kritického myšlení, výuku podporovanou počítačem, projektové vyučování a další.

Náš cíl

I přes zvyšující se počet žáků má naše škola stále jakýsi statut „rodinné školy“, kdy se všichni zaměstnanci navzájem znají a ještě pořád je možné znát i jména a tváře všech žáků. Naším cílem je budovat ve škole pohodovou a přátelskou pracovní atmosféru. Nechceme po dětech výkon za každou cenu, nechceme ale ani druhý extrém – úplnou pohodu dětí za cenu snížení nároků na jejich výkon. Chceme, aby se děti ve škole cítily dobře a přitom pracovaly na hranici svého maxima a pokud možno se zájmem. Možná ale mnohem důležitější je pro nás skutečnost, že se budou chovat hezky k sobě navzájem, že každého dospělého jako první a slušně pozdraví, a to nejen ve škole, ale i mimo školu. Chceme, aby k nám děti měly důvěru, aby se nebály říci svůj názor, i když je jiný než názor ostatních nebo ten náš. Chceme je naučit respektovat autoritu, ale také říci slušnou a vhodnou formou svůj názor. Asi daleko složitější úkol, než naučit je vyjmenovaná slova a násobilku, ale pro život podle našeho názoru daleko hodnotnější.

(aktualizováno v září 2017)