úvod > Poradenství > Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Od školního roku 2017/2018 pracuje na naší škole speciální pedagog.
Od září 2019 tuto funkci vykonává Mgr. Michaela Petrášková:

Služby školního speciálního pedagoga jsou hrazené školou.

Co je náplní činnosti školního speciálního pedagoga?


Práce školního speciálního pedagoga se skládá z několika tematických okruhů:
1) administrativní činnost
2) individuální práce se žáky
3) pomoc rodičům a práce s rodiči
4) pomoc pedagogům a práce s pedagogy

ad 1) Administrativní činnost

 • vedení dokumentace o žácích se specifickými poruchami učení (dále jen SPU)
 • koordinace tvorby plánů pedagogické podpory (dále jen PLPP)
 • koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP)
 • kontrola dodržování PLPP a IVP a jejich vyhodnocování

ad 2) Individuální práce se žáky

 • pravidelné hodiny individuální práce se žáky s SPU, během kterých bude probíhat reedukace, kompenzace a stimulace
 • konzultace a pomoc při problémech v učení

ad 3) Pomoc rodičům

 • konzultace výukových obtíží jejich dětí
 • konzultace o různých formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí
 • doporučení a nabídka vhodných pomůcek, metod a zásad pro práci s dítětem s SPU

ad 4) Pomoc pedagogům

 • náslechy ve třídách
 • diagnostika potřeb žáků
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovních materiálů pro děti s poruchami učení a chování
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovních materiálů pro nadané děti
 • konzultace a hodnocení efektivnosti doporučených metod
 • odborná doporučení pro práci asistentů pedagoga