úvod > Škola > Výuka > Projekty

Projekty

Škola je státní nezisková organizace, která hospodaří s finančními prostředky ze dvou zdrojů: od státu (finance na platy zaměstnanců) a od obce (finance na provoz a údržbu objektu). Protože naše plány jsou větší než nám dovolí realizovat přidělené prostředky, snažíme se využívat i další možnosti, jak rozpočet školy posílit. Jsme vděčni za pomoc sponzorům (viz rubrika Sponzoři a přátelé školy) a také za dotační tituly Evropské unie, Magistrátu hlavního města Prahy nebo různých ministerstev (školství, životního prostředí atd.), kterých se snažíme v rámci možností využívat.

Níže uvádíme přehled úspěšných projektů, díky kterým můžeme vylepšovat podmínky pro vzdělávání.


Šablony

V roce 2017 naše škola využila výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se zkráceně říká Šablony. Finanční prostředky na tuto výzvu jsou poskytované z Evropských strukturálních a investičních fondů a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Více informací o šablonách

 • Výzva č. 02_16_023 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
 • Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole Praha-Lipence
 • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_023/0005400
 • Realizace: v období dvou školních roků, tedy od 1. září 2017 do 30. června 2019
 • Získaná finanční částka: 771 661 Kč

Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu škola využívá na pokrytí činnosti speciálního pedagoga, sdílení zkušeností ve využívání nových metod ve výuce, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na provoz klubu zábavné logiky a deskových her.

Vy-rostete s námi

Zapojili jsme se do projektu, který je zaměřený na vzdělávání pracovníku ve vzdělávání. Projekt nabízí obecně prospěšná společnost Magdaléna a díky finanční podpoře, kterou pro svůj projekt získala, jej pro školy nabízí zdarma.

Pedagogové 1. stupně absolvují 40hodinový kurz, během kterého se seznámí se dvěma programy. Prvním modulem je Kočičí zahrada, efektivní metoda práce se žáky 1.-3. ročníku. Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí, kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence. Kočičí zahrada rozvíjí dovednosti dětí v rámci prevence rizikového chování. Druhý modul má název Jak na prevenci pro 4.-5. ročník a zabývá se aktivitami vhodnými pro starší ročníky prvního stupně.

Pedagogové 2. stupně absolvují 48 hodin seminářů s názvem Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci, které jsou zaměřeny na rozvíjení sociálních dovedností žáků 7.-9. ročníku.

 • Realizace: 2017–2019

Další projekty

Z důvodu vlastnictví nemůže škola žádat o finanční prostředky, které se vztahují k budově školy. Žadatelem je ve všech těchto případech vlastník objektu, tedy Městské části Praha-Lipence, s nímž škola při přípravě podkladů spolupracovala. Jednalo se o tyto projekty:

Přístavba pavilonu

 • Výzva č. 23. v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
 • Název projektu: Přístavba pavilonu Základní školy Praha-Lipence
 • Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0­.0/16_039/0000443
 • Realizace: do 31. prosince 2018
 • Získaná finanční částka: 29 021 798,40 Kč

Vybavení dílen a přírodovědné učebny

 • Výzva č. 20. v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
 • Název projektu: Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha-Lipence
 • Číslo projektu:
 • Realizace: do 31. prosince 2018
 • Získaná finanční částka: 2 039 000 Kč

Školní zahrada

 • Výzva č. 16/2017. v rámci Národního programu Životní prostředí
 • Název projektu: Přírodní zahrada u potoka Základní školy Praha-Lipence
 • Číslo projektu:
 • Realizace: do 31. prosince 2020
 • Získaná finanční částka: 500 000 Kč

Ukončené projekty

Etická výchova

Pro školy, které chtějí zavést do výuky etickou výchovu, je určen program společenské odpovědnosti firem ASET. Škola vypracuje a předloží projekt. Zájemci z řad firem se seznamují s projekty jednotlivých škol a pokud je nějaký z nich osloví, školu si „adoptují“. Adopce spočívá ve financování aktivit v projektu obsažených. V září 2016 jsme podali žádost o adopci a jsme moc rádi, že náš projekt jednu z firem oslovi a ta nám uhradila 40hodinový cyklus školení etické výchovy pro celý pedagogický sbor.

 • Název projektu: Etická výchova do škol
 • Finanční částka: 40 000 Kč
 • Realizace: školní rok 2017–2018