úvod > Škola > Výuka > Předměty

Povinné předměty

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňujeme výchovně vzdělávací program jednotlivých oblastí v těchto předmětech:

 • český jazyk a literatura (ČJ)
 • anglický jazyk (AJ) ve 3.-9. ročníku
 • praktická angličtina (PA) v 7.-9. ročníku (varianta místo druhého cizího jazyka)
 • německý jazyk (NJ) v 7.-9. ročníku
 • matematika (M)
 • informatika (Inf) v 5. a 6. ročníku
 • etická výchova (EtV) v 6. ročníku
 • prvouka (Prv) v 1.-3. ročníku
 • přírodověda (Př) ve 4. a 5. ročníku
 • vlastivěda (Vl) ve 4. a 5. ročníku
 • dějepis (D) v 6.-9. ročníku
 • občanská výchova (OV) v 6.-9. ročníku
 • fyzika (F) v 6.-9. ročníku
 • chemie (Ch) v 8. a 9. ročníku
 • přírodopis (P) v 6.-9. ročníku
 • zeměpis (Z) v 6.-9. ročníku
 • hudební výchova (HV)
 • výtvarná výchova (VV)
 • tělesná výchova (TV)
 • pracovní výchova (PV) v 1.-5. ročníku
 • rodinná výchova (RV) v 6.-9. ročníku

Učební plán pro školní rok 2018/2019 – pdf


Volitelné předměty

Od školního roku 2013/2014 využíváme dvouhodinovou časovou dotaci, původně využívanou pro volitelné předměty, pro povinné zavedení druhého cizího jazyka, volitelné předměty tedy nevyučujeme.


Nepovinné předměty

Nepovinné předměty nejsou součástí učebního plánu, ale úspěšně na něj navazují. Nabídka nepovinných předmětů vychází z organizačních a personálních možností pro konkrétní školní rok. Žáci se k výuce nepovinného předmětu přihlašují vždy na pololetí, výuka probíhá jednu vyučovací hodinu týdně a je zdarma. Pro přihlášené žáky se výuka nepovinného předmětu stává povinnou.

Ve školním roce 2018/2019 nepovinné předměty nevyučujeme.