>

V družině není nuda ani chvilku

23. 10. 2015

Děláme vše pro to, aby se děti ve školní družině nenudily. Paní vychovatelky se pro ně snaží vymýšlet pestrý program, ale nemají to vůbec jednoduché. Situaci jim totiž komplikují každodenní maličkosti, které vybočují z nastavených pravidel…

Zájem o školní družinu stoupá přímo úměrně počtu žáků v nejnižších ročnících. V souvislosti se zvyšujícím se počtem přihlášených dětí musíme pro režim školní družiny přijímat různá opatření, která ne vždy rodiče vnímají jako pozitivní. V následujících řádcích se Vám budeme snažit některá z nich popsat a odůvodnit. Věříme, že je pak shledáte smysluplnými a bude pro Vás snazší je dodržovat. Kdo totiž neviděl ten „šrumec“ při odchodech dětí na kroužky, v čase oběda nebo kolem třetí hodiny odpolední, nedokáže si chod družiny představit a některá opatření může chápat jako zbytečná …

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo pamatuje družinu před 10–15 lety, nechte si vyprávět. Tenkrát družina fungovala jako jedno oddělení se dvěma vychovatelkami. Ve skutečnosti (tedy papírově) to byla dvě menší oddělení, která sice mohla fungovat samostatně, ale všechny aktivity podnikala společně. Nikdo z rodičů vlastně nevěděl, jestli jeho dítě patří do prvního nebo do druhého oddělení, stejně jsem neměla ponětí já, matka dvou z nich. Všechny děti totiž sdílely jednu družinovou klubovnu a aktivity podnikaly společně.
Děti mohly z družiny odcházet kdykoliv jejich rodiče chtěli, snad jen s omezením mezi 13. a 15. hodinou, aby mohla družina vyrazit na procházku. Jinak šlo domluvit cokoliv, jakákoliv výjimka byla možná. Dnes to nejde a výjimky povolovat nemůžeme. Ne, že bychom nechtěli pomáhat rodičům, ale změnily se podmínky. Nestaráme se o dvacet, třicet dětí, ale o více než devadesát. Kdyby každý z rodičů využil své právo na výjimku i třeba jen jednou za měsíc, jsou to průměrně více než čtyři výjimky denně. A to zkrátka v tak velkém počtu nejde. Posuďte sami …

Jaký je dnes režim ve školní družině?

Vyučující těch tříd, ze kterých dochází děti do školní družiny, mají v učebně připravený lísteček se jmenným seznamem „družinových“ dětí. Vždy před koncem vyučování vyplní u každého dítěte značku vyjadřující jednu z možností: jde do družiny – nejde, má omluvenku od rodičů – nebyl ve škole. Celou třídu po skončení poslední hodiny vyučující odvádí. První skupinu předá před družinou paní vychovatelce. Ta převezme příslušný počet dětí včetně lístečku s vyplněnou tabulkou a přiložených omluvenek od dětí, které ten den do družiny výjimečně nejdou. Od této chvíle jsou děti v družině a odpovědnost za ně přejímá paní vychovatelka. Paní učitelka odchází se zbývajícími dětmi do školních šaten, kde dohlédne na jejich převlékání a odchod ze školy, ostatní odvádí ke školní jídelně. Tam její úkol končí, protože dohled nad dětmi tady vykonává někdo z kolegů. Vraťme se ale do družiny.

Paní vychovatelka si převzala děti z jedné třídy a čeká na další třídu. Když se jí sejdou všechny děti, kterým skončilo vyučování, zapíše je do třídní knihy a je třeba jít na oběd. Během další přestávky do družiny přicházejí další děti, které měly o hodinu více než ty, které už v družině jsou. Kolem jedné hodiny by za pěkného počasí všechna oddělení měla odcházet na vycházku, ze které se vrací kolem 14:45, aby se děti stihly nasvačit a připravit se na odchod domů nebo na odpolední aktivity.
To je ve zkratce denní režim družiny. Ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější.

Jaká pravidla jsme zavedli a proč?

Máme ve družině více dětí a tedy i více oddělení. Zatímco dříve byla jen jedna třída v ročníku, takže do družiny chodily děti nejvýše ze čtyř tříd, dnes máme v ročníku vždy dvě třídy, takže do družiny jsou zapsané děti z osmi tříd 1.-4. ročníku. Dříve se naobědvaly všechny děti najednou, zatímco dnes se musí obědvat na etapy, protože kapacita jídelny je 60 míst. Zatímco dříve se dalo v rozvrhu uhlídat, aby všechny třídy, ze kterých děti chodí do jednoho oddělení, končily ve stejnou hodinu, dnes se to zajistit nedá a některá oddělení se tak plní nadvakrát. Zatímco dříve byly všechny děti v klubovně v přízemí a šatny jim byly na dohled, dnes jsou některá oddělení i v prvním patře a tedy od šaten dál. Když pomineme náročnější administraci, pak ale nelze zapomenout na spoustu „logistických“ opatření, která mají jediný cíl – aby v každou chvíli bylo o každé dítě dobře postaráno a žádné nezůstalo bez dozoru. A co je tedy důsledkem?

Opravy v zápisním lístku není možné dělat kdykoliv

Paní vychovatelky mají všechny zápisní lístky dětí uložené v kabinetě v přízemí, aby v případě potřeby kontaktovat rodiče některého dítěte byly všechny potřebné kontakty na jednom místě. Pokud rodiče chtějí udělat změnu v zápisním lístku, není to možné v době, kdy jsou paní vychovatelky v 1. patře, protože nemůžou nechat děti bez dohledu. Změny je možné nahlásit každý den během ranní družiny nebo v pondělí-čtvrtek mezi 15:00–15:30 hod.

Změny ve vyzvedávání oproti zápisnímu lístku

Jakoukoliv změnu oproti zápisnímu lístku je nutné uvést písemně. Připravili jsme formulář, na kterém rodiče zaškrtnou možnost (odchází dříve, nejde do družiny vůbec) a dítě jej odevzdá paní učitelce. Víc už to usnadnit nemůžeme. Nestačí telefonát ani vzkaz vyřízený dítětem ústně, i když se tím maminka snaží vést dítě k samostatnosti. Jsou totiž i tací, kteří by si takový mimořádný samostatný odchod klidně naordinovali sami :)

Vyzvedávání dětí před třetí hodinou není možné

Před lety, v době, o které jsem se zmínila na začátku článku, bylo umožněno rodičům vyzvedávat si děti do jedné hodiny. V praxi to pak bylo tak, že po skončení vyučování si paní vychovatelka převzala děti z jedné třídy, převedla je do družiny, kde se „zabydlely“, zaevidovala přítomné a odešla s nimi na oběd. Hned po obědě ale některé děti na základě lístečku od rodičů odcházely domů, takže po půlhodince, kdy pobyly ve družině, následovalo znovu stěhování do šatny a pak odchod ze školy. Pro jiné děti si chodili rodiče. Občas se ale stávalo, že rodič nepřišel včas a celé oddělení, přichystané odejít na vycházku, na něj čekalo. V lepším případě rodič s omluvou zavolal, že mu ujel autobus nebo že se zpozdil v práci, a dítě že si vyzvedne z vycházky. Paní vychovatelka tedy dohlédla, že si dítě na vycházku s sebou bere aktovku a vyrazilo se. Rodiče pak telefonem „naháněli“ družinu po obci, aby si své dítě mohli převzít. Bylo to komplikované, ale byla to jediná kolize, ke které mohlo dojít, ostatní totiž šlo hladce – v odděleních bylo ve srovnání s dneškem jen „pár“ dětí ze dvou, max. třech tříd, obědvali všichni najednou… Však víte. Dnes je nejen více dětí v oddělení, ale je i více tříd, ze kterých se dětí scházejí („áčko“ a „béčko“). Než si paní vychovatelka své oddělení „posbírá“ a zapíše do třídní knihy, je to komplikovanější. Výprava na vycházku je také náročnější, obzvlášť, když některé děti zapomenou klíček od své šatny, a tak se letos zatím nepodařilo odejít v jednu hodinu a odchází se spíše kolem půl druhé. Řešit v tomto zmatku ještě odchody dětí z družiny, sotva do ní před chvilkou přišly, zkrátka paní vychovatelky nemohou.

Proč je lepší, aby se po kroužku dítě do družiny nevracelo?

Dříve žádné kroužky nebyly nebo jich fungovalo jen pár. Široká nabídka, která má za cíl nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a vyjít vstříc všem, má i druhou stranu mince a tou je komplikace programu družiny. Lektoři si děti na kroužek vyzvedávají osobně v každém oddělení a zase je do nich po ukončení kroužku vracejí. Komplikovanější je to u kroužků sportovních, kde se přechází do tělocvičny a děti se musí před odchodem do tělocvičny převlékat. V tomto případě je důležité, aby byl v zápisním lístku správně ošetřen odchod po kroužku. Pokud je v zápisním lístku uveden čas odchodu, musí lektor dítě po skončení kroužku v tělocvičně odvést do šatny a po přezutí ho předá paní vychovatelce. Ta ho obratem z družiny propouští a dítě odchází. V takovém případě stráví dítě v šatně dvojím zbytečným převlékáním možná dvacet minut… Že je to jako v Kocourkově? Máte pravdu, ale jinak to nejde. Odpovědnost za dítě má paní vychovatelka až do doby uvedené v zápisním lístku. Dříve, když byla obě oddělení v přízemí a šatny byly na dohled, mohla paní vychovatelka pouze vykouknout, s lektorem prohodila pár slov a dítě pokračovalo domů. Dnes toto nejde, ale situaci lze vyřešit tak, že se do zápisního lístku uvede, že dítě po kroužku odchází domů a do družiny se nevrací. V takovém případě dítě na kroužek odchází s aktovkou a po skončení kroužku ho lektor přivede ke škole, odkud dítě pokračuje domů samo, nebo si ho tam může převzít rodič.

Na který zvonek zvonit?

Pro větší bezpečnost využíváme při vyzvedávání dětí rodičci komunikační systém s kamerou. Ve všech třídách, které jsou využívány jako školní družina, jsou zabudované monitory a sluchátko. Paní vychovatelka vidí, kdo si dítě vyzvedává, i když třeba hlas ve sluchátku nepoznává. Prosíme rodiče, aby se při hovoru naklonili k mikrofonu, který je v krabičce zabudován, paní vychovatelky jim pak budou lépe rozumět. V poslední době nás trápily také problémy s přerušováním spojení. Za potíže se omlouváme, řešíme je s dodavatelem zařízení. Technici byli několikrát na místě, ale problémy se opakují. Nyní máme naplánovánu kontrolu a případně opravu kabeláže, po které se snad už problémy nebudou opakovat.
V odpoledních hodinách, kdy dětí ve družině ubývá, jsou oddělení postupně spojována, až se zbylé děti sejdou v jedné třídě. Vždy v učebně té paní vychovatelky, která má v ten den dlouhou službu. Na který zvonek máte zvonit, se dozvíte podle cedulky připevněné vedle zvonků. Je ale třeba trefit se na první pokus. Pokud totiž mačkáte postupně více tlačítek, zvoní zvonek v první třídě, kterou jste zvolili, a tím se komunikační kanál uzavře. Stisk dalšího tlačítka pak nic neřeší a trvá několik vteřin, než se původní operace ukončí a je možné zvonit znovu. Pokud mají snahu paní vychovatelky tento proces urychlit, musí doběhnout do vedlejší třídy (netrefil-li se rodič do třídy v jiném patře), aby sluchátko zvedly, tím hovor přerušily a umožnily tak rodiči volat znovu. I přes tuto jejich snahu pak občas musí vyslechnout rozčilování rodiče, kterému se zdá, že čeká příliš dlouho. Zvoňte prosím pouze na jeden zvonek, pouze na to oddělení, které je pro konkrétní den označeno jako koncové.

Věřím, že pokud jste přečetli celý článek, chápete, že při fungování školní družiny jsou námi nastavená pravidla na místě. Paní vychovatelky s nostalgií vzpomínají na doby minulé, kdy si mohly dovolit pracovat s dětmi třeba s tavnou pistolí nebo s jehlou a nití. Dnes si tyto náročnější aktivity s takovým počtem dětí nemohou dovolit. I přesto se snaží dětem nabídnout pestrý program a zároveň zajistit jejich bezpečnost. Milí rodiče, neuvádějte nás prosím do nepříjemné situace požadováním různých výjimek. Snažíme se Vám vyjít vstříc, ale v některých případech zkrátka nelze jinak, než dodržování nastavených pravidele vyžadovat po všech. Děkujeme za pochopení.

Jitka Krůtová, ředitelka školy