>

Jaký byl školní rok 2014/2015?

30. 6. 2015

Žáci si užívají prvních dnů letních prázdnin, které jako naschvál vždycky utečou rychleji, než by si všichni přáli. Pedagogové už také čerpají zaslouženou dovolenou na zotavenou, aby ze sebe setřásli únavu a nabili se pozitivní energií i nápady pro další školní rok. Zvonění je na dva měsíce vypnuté, ale školní budova nezeje prázdnotou, jak by si někdo mohl myslet. Ve školní kuchyni se po několikaměsíčním provozu provádí generální úklid a do školy mají v letních měsících namířeno různí řemeslníci. O tom, co všechno z našich plánů na prázdniny ve škole zvládneme, si „povíme“ za dva měsíce, ale co přinesl školní rok 2014/2015, si můžeme říci už teď.

Co nového přinesl uplynulý rok do výuky?

Druhý cizí jazyk
Novinkou posledních dvou let bylo povinné zavedení výuky druhého cizího jazyka. Naše škola nemá na druhém stupni tolik žáků, aby mohla nabízet více cizích jazyků, a tak naši žáci neměli volbu – druhým cizím jazykem na naší škole byl (a nějaký čas ještě zřejmě bude) pouze německý jazyk. Protože pro některé děti je téměř „nadlidským“ výkonem zvládnutí základů i jen jednoho cizího jazyka, využili jsme letos poprvé možnosti dané zákonem a vytvořili jsme skupinu, která dvouhodinovou časovou dotaci přidělenou na druhý cizí jazyk věnovala procvičování angličtiny. Toto řešení se ukázalo jako přínosné, protože většina žáků z této skupiny „dohonila“ úroveň jazykově zdatnějších spolužáků. Než dva jazyky nedostatečně, lepší je zvládnout jeden obstojně. Ideální by bylo toto řešení aplikovat i v následujících ročnících. Jestli se to podaří, nezáleží jen na naší vůli, ale na více okolnostech…

Výuka angličtiny rodilým mluvčím
Ve školním roce 2014/2015 jsme poprvé využili pro výuku anglického jazyka externího spolupracovníka, rodilého mluvčího. Jednu ze čtyř hodin angličtiny týdně vyučoval na naší škole Richard Bruce Cameron ze San Franciska v USA. Je to zkušený pedagog, který působí v jazykové škole Easyspeak, a jeho hlavním úkolem v posledních letech je metodické vedení ostatních lektorů. Věříme, že tato novinka v našem vzdělávacím programu otevře žákům nové možnosti a doufáme, že se nám podaří získat finanční prostředky na udržení této nadstandardní služby i v následujících letech…

Závěrečné zkoušky pro žáky 9. tříd
Letos poprvé jsme pro naše deváťáky připravili na konec roku zkoušky, které měly prověřit jejich znalosti z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, ale především měly navodit slavnostní a tak trošku i stresující atmosféru, kterou většina z nich prožije za čtyři roky u maturit. O této akci, kterou chceme opakovat každý rok, podrobně informujeme v samostatném článku…

Co nového v budově školy?

Nástavba školy
Od července 2014 probíhala nástavba na přízemní dvorní části školní budovy. V rámci akce došlo také k zateplení této části budovy a před natahováním nové fasády proběhla i výměna oken v učebnách v přízemí. V prosinci 2014 byly obě nové učebny zkolaudovány, v průběhu ledna jsme je zařídili nábytkem a od druhého pololetí jsme je příležitostně využívali např. při půlených hodinách anglického jazyka. Plně obsazené budou třídy už v září 2015, kdy se v nich „zabydlí“ pravděpodobně naši prvňáčci. O průběhu nástavby jsme informovali v samostatném článku….
K tomu, aby bylo ve třídách příjemně, je ještě potřeba „dotáhnout“ akustiku, kterou projektant ve svém projektu neřešil. Vzhledem k tomu, že norma určující dobu dozvuku, je vyhláškou povýšena na závaznou, doufáme, že se dílo podaří vyreklamovat, aby náklady na nutné úpravy co nejméně zatížily obecní pokladnu. V současné době se připravuje návrh řešení nevyhovující akustiky tak, aby se v září cítili žáci i učitelé v obou třídách příjemně.

V souvislosti s nástavbou školy došlo k úpravám venkovních prostor. Zeď mezi školním a sousedním obecním pozemkem, na kterém se plánuje přistavit nový pavilon, byla zbourána, stejně jako kůlna a malý domeček využívaný školou jako sklad nářadí. Základ kůlny se obložil dřevem a slouží jako pískoviště pro děti ze školní družiny, stejně jako srovnaný a zatravněný terén, kterým se významně zvětšilo zázemí školní družiny.

Učebna v klubovně družiny
Narůstající počet tříd (už třetím rokem otevíráme po dvou prvních třídách, zatímco v minulých letech bývala jedna třída v ročníku) řešíme různými provizorními opatřeními. Kapacita školy by dle údaje v Rejstříku škol měla vystačit pro 350 žáků, toto číslo je ale zcela mimo realitu a bylo zřejmě zamýšleno jako cílová kapacita. Dnes máme 220 žáků, už třetím rokem bojujeme s nedostatkem místa a prostory pro další kmenové třídy tak řešíme, jak se dá. Jednu provizorní kmenovou třídu jsme udělali z knihovny, další z počítačové učebny a letos měla premiéru klubovna školní družiny. Opatřili jsme ji novou pylonovou tabulí, novými lavicemi a stala se tak v letošním školním roce kmenovou učebnou pro jednu z prvních tříd.

Šatny
S nárůstem žáků souvisí i problém s nedostatkem prostor pro jejich převlékání. Ten jsme řešili během minulých prázdnin provizorním zásahem do stávajících šaten. Drátěné „příčky“, které dělily prostor šaten na pět samostatných „kójí“ pro pět tříd, jsme nechali odstranit a do stejných prostor jsme umístili háčky pro děti ze sedmi tříd. Problém s nedostatkem místa bude mít pokračování i v době letošních prázdnin, protože po jejich skončení dojde opět k nárůstu počtu žáků, pravděpodobně o dalších 20–30. V současné době hledáme finanční zdroje, abychom mohli pořídit novou šatní skříňku pro každého žáka naší školy. Omezený rozpočet nám to bohužel neumožňuje…

Příprava nového pavilonu
Přestože se zdánlivě nic neděje, přípravy na stavbu nového pavilonu na sousedním pozemku, kde nyní ještě stojí starý domeček připravený k demolici, pokračovaly i v průběhu školního roku. Je hotová studie stavby i podklady potřebné k územnímu rozhodnutí. Se studií byla veřejnost seznámena v únoru na Dni otevřených dveří, o kterém informujeme v samostatném článku. V současné době je jakási „fáze klidu“. Čeká se, jak dopadne žádost o dotaci podaná na Ministerstvo školství v srpnu 2014, a po jejím schválení, resp. po přidělení finančních prostředků, se bude v přípravě stavby intenzivně pokračovat.

Opravy a pravidelná údržba školní budovy
Tradiční náplní každých prázdnin jsou opravy věcí, které se během roku poškodily, či vylepšení toho, co tak úplně nevyhovovalo. Během prázdnin v roce 2014 jsme po opravě trubek od topení vedoucích v podlaze vyměnili PVC v jedné učebně, zrenovovali jsme ve třech učebnách hygienické zákoutí novým obkladem, umývadlem a pákovou baterií na teplou vodu (dosud zde tekla jen voda studená), malovala se špinavá místa ve třídách a na chodbách, kompletní výmalbu získaly šatny a dále byly podlahové krytiny ve všech třídách ošetřeny třemi vrstvami vosku. Kromě toho, že pak PVC pěkně vypadá a leskne se jako čerstvě vytřené, je chráněno voskem proti opotřebení a mnohem snazší je potom několik měsíců i jeho vytírání.

Co nového ještě přinesl uplynulý rok?

Školní jídelna
Ne příliš populární změnou byla v uplynulém roce úprava ceny za oběd. Proč k ní došlo? Už třetím rokem si mohou děti vybírat z nabídky dvou obědů. Snažíme se vařit zdravá a chutná jídla z kvalitních potravin. Cena obědů v naší škole se už mnoho let neměnila, přestože cena vstupních produktů, služeb a energií není konstantní. Abychom udrželi vysoký standard, byla cena obědů od září 2014 zvýšena o 2 Kč, tedy na 23 Kč pro žáky z 1. věkové skupiny, 25 Kč pro 2. skupinu a 27 Kč pro 3. skupinu (více na stránce jídelny). I přes toto zvýšení ceny patří naše jídelna mezi nejlevnější v okolí, když ceny se pohybují v rozmezí 21–28 u obědů 1. skupiny, 23–30 u 2. skupiny a 24–34 u 3. skupiny, přičemž většina škol využívá vyšší sazby. Naše přívětivé ceny se budeme snažit udržet co nejdéle.

Informační technologie
Už během letních prázdnin v roce 2014 se nám podařilo pořídit nové počítače do učebny IT, ale v prvním pololetí letošního školního roku jsme na nich nemohli využívat Word, Excel nebo Power Point, protože na poměrně drahé licence nezbyly v rozpočtu na rok 2014 finanční prostředky. Měli jsme sice nainstalovánu bezplatnou alternativu, ale ta neodpovídala našim potřebám, a tak jsme netrpělivě čekali na přelom kalendářních roků, abychom z rozpočtu na rok 2015 mohli zakoupit a poté nainstalovat balík kancelářských programů Microsoft Office. Jeden problém je vyřešen, ale čeká nás další – stávající server má svá nejlepší léta za sebou, navíc jeho kapacita už nedostačuje, a tak nás výhledově čeká další investice…

Jaké akce jsme v letošním roce uspořádali?

Výuku stanovenou „školními osnovami“ se snažíme doplňovat různými přednáškami, besedami a exkurzemi, které upevňují, rozšiřují a doplňují znalosti nabyté při vyučování. Kromě toho zařazujeme besedy s tématem zdraví, bezpečnost, prevence, ekologie apod. Za všechny zmíním heslovitě jen ty nejzajímavější. Podrobnější informace o průběhu většiny z nich jsme přinesli v samostatném článku:

Kromě akcí doplňujících výuku organizujeme také akce, které si kladou i jiné cíle – pobavit žáky, umožnit jim lépe se navzájem poznat a sblížit. Mezi takové akce patří např.:

Třetí skupinou aktivit, které jsme v letošním roce uspořádali, jsou akce určené nejen pro naše žáky, ale také jejich rodiče nebo i pro širší veřejnost. Byly to např.:

Všechny tyto údaje, ale i spousta dalších informací o uplynulém školním roce, který fakticky skončí až 31. srpna, budou zapracovány v dokumentu s názvem Výroční zpráva. Nejpozději do konce října bude zveřejněna na našich webových stránkách v rubrice Ke stažení – Zprávy.

Závěrem

Na závěr této „rekapitulace“ školního roku nesmím zapomenout na poděkování. Domnívám se, že je patrné, že se ve škole „neflákáme“ a že se podařilo odvést kus dobré práce, ze které profitují naši žáci. Děkuji za podporu všem, kteří na tom mají svůj podíl. Jsou to především pedagogové, kterým občas „nakládáme“ víc úkolů, než nám ukládá RVP-ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), jsou to ostatní provozní zaměstnanci, kteří nám k naší práci vytváří skvělé zázemí. Jsou to ale i ti rodiče, kteří nám v průběhu roku vyjádří svou podporu pochvalou či poděkováním za uspořádání zajímavé akce. Tyto drobné maličkosti, které nestojí žádné peníze, mají pro nás ohromný význam, protože nám dodávají sílu a chuť do dalších aktivit. A velké díky patří samozřejmě i našim sponzorům. Lépe řečeno dárcům, protože to nedělají pro reklamu své firmy nebo osoby, ale pro to, abychom mohli naplňovat naše vize. Díky finančním příspěvkům rodičů a firem tak můžeme pořídit něco, na co bychom z obecního rozpočtu „nedosáhli“, a můžeme dále vylepšovat prostředí, ve kterém děti tráví spoustu času. Těžko se popisuje, co jsme za sponzorské dary pořídili, protože jen výjimečně dostaneme finanční částku vázanou na konkrétní účel. Většinou dostáváme s penězi i plnou důvěru, že s nimi naložíme smysluplně. Právě díky těmto darům pak můžeme dělat věci popisované výše. Ať už je to postupné vybavování tříd novými lavicemi a nábytkem, pořizování projekční techniky do tříd nebo výuka angličtiny rodilým mluvčím, to vše by nebylo bez příspěvků nad rámec našeho rozpočtu…

V našich aktivitách nemáme v úmyslu polevit. Chceme pořídit šatní skříňku pro každého žáka. Chceme pořídit licence od Microsoftu, které umožní využívat nejnovější balíček programů i našim žákům v domácím prostředí. Chceme toho ještě víc… A proto budeme rádi, pokud se i v příštím roce mezi rodiči a přáteli školy najdou tací, kteří nám svou podporu budou moci vyjádřit i poskytnutím nějaké finanční částky na realizaci našich plánů či třeba pomocí jiného charakteru…

Ještě jednou moc děkuji těm, kteří naši školu jakkoliv podporují, a všem přeji pěkné léto.

Jitka Krůtová, ředitelka školy