>

Jaký bude nový školní rok?

24. 8. 2014

Z dvouměsíčních prázdnin zbývá už jen pár dní. Všichni učitelé už mají po zasloužené dovolené a od pondělí začínají připravovat své třídy, aby byly prvního září pěkně zabydlené a útulné, zkrátka aby se v nich děti cítily dobře. Co všechno se během léta ve škole stihlo a co nového nás v novém školním roce čeká? Tady je to nejdůležitější…

Co nového ve školní budově?


Nástavba školy
Od začátku prázdnin probíhá nástavba školní budovy, která rozšíří její kapacitu o další dvě třídy. V rámci nástavby došlo také k výměně oken v učebnách v přízemí pod nástavbou. Stavební práce v první fázi velmi komplikovalo deštivé počasí, a tak se několikrát třídy, nad kterými se staví, změnily v „brouzdaliště“. Počátkem srpna se podařilo stavbu zastřešit a pak přišly na řadu vysoušeče. Po čtrnácti dnech intenzivního sušení, během kterých jsme zkraje i dvakrát denně vylévali zásobníky plné vody, se mohlo pokračovat v pracích uvnitř, které zasahují do stávajících prostor. Svod dešťové vody, napojení na kotelnu a rozvaděč elektrického proudu atd. V dnešních dnech v učebnách v přízemí kralují malíři a po nich přijde na řadu úklid, aby v pondělí 1. září nikdo nepoznal, že ještě před týdnem byly třídy spíše staveništěm…

Začátek školního roku i přesto bude trošku komplikovaný a možná narušovaný stavebními pracemi. Za provozu se budou dělat podlahy, které budou měsíc vysychat, sádrokartonové stěny a pak dodělávky, jako např. položení podlahové krytiny, obklady kolem umývadel, osazení svítidel apod. A samozřejmě fasáda, v rámci které proběhne i zateplení této části budovy.

Příprava přístavby pavilonu
O tom, že právě probíhající nástavba školy vyřeší nedostatečnou kapacitu školy jen na krátkou dobu, jsme se už několikrát a na různých místech zmínili. Proto jsme byli potěšeni programem na zvýšení kapacit mateřských a základních školy, který v červnu vyhlásilo Ministerstvo školství. Žádost o finanční dotaci na přístavbu pavilonu se musí podat do konce srpna, proto jsme pozornost věnovali i přípravě podkladů pro žádost a prvním konzultacím s architektem o možném řešení nového pavilonu. Pokud vše dopadne dobře, za čtyři roky by mohl pavilon přivítat první žáky. O vývoji situace budeme informovat.

Opravy a pravidelná údržba školní budovy
Na začátku prázdnin jsme se pustili do pátrání po příčině unikající vody z topení. Uprostřed topné sezony klesal tlak v trubkách a ztrácela se voda z radiátorů. Po nějakém čase se na stropě učebny v prvním patře objevila a postupně zvětšovala mokrá skvrna. Situaci jsme se snažili řešit za provozu, ale zásah topenářů, kdy do systému přidali jakousi speciální pastu, která by menší trhlinku mohla zacelit, nebyl úspěšný. Nezbylo tedy, než na začátku prázdnin strhnout lino, rozkopat podlahu v místech, kde topenáři vytipovali rizikové místo, a odtamtud hledat skulinku, kterou voda z potrubí uniká. Podařilo se a dnes už není poznat, že nějaká díra v podlaze vůbec byla…
Druhou větší opravou byla výměna umývadel ve dvou učebnách prvního stupně. V těchto třídách tekla pouze studená voda a kohoutky byly ze zdi vyvedené nad umývadlem výše než je obvyklé, takže děti, většinou prvňáčci nebo druháci, na kohoutek sotva dosáhly. Protože byl v jedné ze tříd porušen i obklad – to když jsme hledali v průběhu roku příčinu zvětšující se mokré skvrny na zdi (důvodem byla centimetrová trhlina v odpadní trubce) – rozhodli jsme se opravu pojmout precizně a vyměnili jsme i obklady. Abychom mohli instalovat průtokový ohřívač, pořídili jsme i nová umývadla s otvorem pro armaturu. Dnes tedy v prvních třídách máme nové zákoutí s umývadlem, pákovými bateriemi a teplou vodou.
Tradičně měli ve škole během prázdnin napilno malíři. Během loňských prázdnin jsme malovali kompletně všechny třídy a chodby, zatímco šatny zůstaly bez zásahu, a proto jsme letos začali právě u šaten. Vymalovány byly i všechny barevné sokly, které v průběhu roku velmi trpí, zatímco ve třídách a na chodbách se malovaly bílou barvou jen nejvíce ušpiněné stěny nebo jejich části.
I letos jsme nechali ošetřit podlahové krytiny ve třídách. Kromě toho, že pak PVC pěkně vypadá a leskne se jako čerstvě vytřené, je chráněno vrstvami vosku proti opotřebení a mnohem snazší je potom několik měsíců i jeho vytírání.

Nová učebna a reorganizace šaten
Protože v letošním roce otevírání o jednu třídu více (odešla jedna devátá třída a přijaté prvňáčky jsme rozdělili do dvou prvních tříd), řešili jsme chybějící učebnu a šatnu. Abychom do dokončení nástavby nemuseli jednu ze tříd „vláčet“ po celé škole využíváním volných hodin v různých třídách (podle prvních plánů nebylo jasné, jestli se nástavba stihne zrealizovat do konce prvního pololetí), zřídili jsme chybějící kmenovou třídu z klubovny školní družiny (o fungování družiny viz dále). Nábytek jsme využili původní, pořídili jsme pouze nové lavice a pylonovou tabuli.
Místo pro další šatnu jsme ale nevymysleli. Dětí bude více, ve skříňkách, které využívají vždy po dvou žáci ze starších ročníků (4.-9. třídy) rezervu nemáme a do pěti malých šaten oddělených „klecemi“ se sedm tříd těžko poskládá… Provizorně jsme situaci vyřešili odstraněním dvou klecí, z pěti malých šaten jsme tak vytvořili tři, jednu v původní velikosti pro jednu třídu a dvě dvojnásobně velké, kam se místo dvou tříd nyní vejdou třídy tři. Ideální řešení to není, ale je určitě lepší než jednu třídu nechat převlékat na chodbě.

Počítačová učebna a informační technologie
Během letošních prázdnin se nám podařilo pořídit nové počítače do učebny IT. Ty, které jsme dostali vloni darem, posloužily dobře, ale v posledních měsících už některým „docházel dech“, a tak jsme z původních čtyřiadvaceti stanic měli v jednu chvíli jen osmnáct. Správce sítě sice opravoval, co se dalo, ale počítače padaly jeden za druhým. Tuto modernizaci počítačové učebny bychom nemohli zrealizovat bez sponzorů. Děkuji touto cestou našim sponzorům z řad rodičů, děkuji firmám, které škole darovaly nemalé částky, i těm rodičům, kteří třeba jen stokorunou přispěli v rámci sbírky, kterou jsme uspořádali během loňských adventních dílen. Děkujeme Vám, protože bez Vaší pomoci bychom si novou techniku pořídit nemohli. Prozatím ale finančně „nedosáhneme“ na kancelářský balík programů Microsoft, proto jsme nainstalovali bezplatnou alternativu Libre Office.
Investovali jsme také do jedné kmenové třídy, kterou jsme vybavili počítačem, plátnem a projektorem. Na pestřejší výuku oproti loňskému roku se tak mohou těšit především „domácí“, tedy sedmáci…

Novinky ve výuce


Výuka angličtiny
Ve školním roce 2014/2015 se chystáme v osmém a devátém ročníku zatraktivnit výuku anglického jazyka. Jednu hodinu angličtiny ze čtyř hodin týdně bude vyučovat rodilý mluvčí. Jednu takovou hodinu „nanečisto“ jsme si vyzkoušeli na konci června v tehdy sedmé, budoucí osmé třídě. Dobrou zprávou je, že z ukázkové hodiny jsem měla dobrý pocit nejen já, ale především sami žáci. Tou špatnou zprávou, která je mi známa pár dnů, je fakt, že se lektor nečekané musel vrátit do své rodné země, a tak jsme zvědavi, jestli se podaří sehnat stejně kvalitní náhradu. Podle posledních zpráv to ale vypadá, že získáme to nejlepší, co se dá. Rodilý mluvčí, zkušený kantor a metodik, který vede ostatní lektory. Jsme si vědomi toho, že pro žáky nebude snadné se celých 45 minut plně koncentrovat a vnímat z úst rodilého mluvčího jazyk, kterému se budou vyučovat již šestým resp. sedmým rokem. Věříme ale, že jim tato novinka v našem vzdělávacím programu otevře nové možnosti a doufáme proto, že se nám podaří získat finanční prostředky na udržení této nadstandardní služby i v následujících letech.

Výuka druhého cizího jazyka
Od letošního školního roku je od sedmé třídy povinná výuka druhého cizího jazyka. Ve výjimečných a odůvodněných případech (specifické poruchy učení nebo omezené možnosti školy apod.) je možné dvě hodiny týdně, které jsou na druhý cizí jazyk vyčleněny, věnovat procvičování prvního cizího jazyka. Této možnosti využijeme. Žáci sedmé třídy budou rozděleni do dvou skupin, kdy jedna bude získávat základy němčiny v předmětu „Německý jazyk“ a druhá v předmětu „Praktická angličtina“ bude procvičovat učivo anglického jazyka. Rozdělení do skupin se žáci dozvědí na začátku školního roku a v těchto skupinách budou pokračovat až do devátého ročníku.

Školní družina


Školní družina bude fungovat ve stejném režimu jako v loňském roce. Oproti předchozím rokům nebude mít k dispozici svou vlastní klubovnu, která byla předělána na třídu, a tak každé ze tří oddělení bude využívat ke svým aktivitám jednu kmenovou učebnu. Stejně jako v uplynulých dvou letech bude možné vyzvedávat děti ze družiny až od 15 hodin dále, a to s výjimkou pondělí, které bude opět vyčleněné na kroužky. Prosíme rodiče o včasné placení poplatku za využívání školní družiny (do 15. září na období do prosince a do 15. ledna na období následující) a dále prosíme o dodržování provozní doby školní družiny. Nezaplacení v řádném termínu nebo opakované nerespektování provozní doby mohou být důvodem k vyloučení dítěte z docházky do školní družiny. Vzhledem k probíhající nástavbě školy není možné využívat zadní vchod, proto až do odvolání bude družina využívat pouze hlavní vchod.

Školní jídelna


Už dva roky si mohou děti vybírat z nabídky dvou obědů. Snažíme se vařit zdravá a chutná jídla z kvalitních čerstvých potravin. Vzhledem k cenám vstupních produktů, k cenám služeb a energií a našim snahám udržet kvalitu školního stravování minimálně na stejné úrovni, rozhodli jsme se od letošního školního roku zvýšit cenu obědů o 2 Kč. Prosíme rodiče našich strávníků, aby si opravili výši trvalého příkazu k úhradám obědů dle tabulky

I. skupina (7 – 10 let) 23 Kč (tj. max. měsíční částka 529 Kč)
II. skupina (11 –14 let) 25 Kč (tj. max. měsíční částka 575 Kč)
III. skupina (15 let) 27 Kč (tj. max. měsíční částka 621 Kč)

I přes zvýšení ceny oběda patříme mezi nejlevnější jídelny v okolí (ceny se pohybují v rozmezí 21–28 u obědů 1. skupiny, 23–30 u 2. skupiny a 24–34 u třetí skupiny, přičemž většina škol využívá vyšší sazby). Prosíme rodiče, aby si na úhradu obědů nastavili trvalý příkaz. Řešení nezaplacených obědů nám zabíralo v uplynulém roce dost času, který bychom mohli věnovat smysluplnějším aktivitám. Dítěti, které nebude mít oběd včas zaplacen, nemůže být oběd vydán. Myslete prosím na to zejména v případech, kdy dítě navštěvuje odpolední školní družinu…

Na závěr…


Pozornému návštěvníkovi naší školy možná neuniknou ani další drobné změny, o kterých dosud nebyla zmínka. První z nich je patrná už při vstupu na školní pozemek hned za vrátky (nechali jsme odstranit pařez a místo po něm nechali opravit zámkovou dlažbou), druhá hned ve vestibulu. Kromě nástěnky a schránky důvěry jsme připravili i jakousi „zeď slávy“, kde budou mít své místo naši současní nebo bývalí žáci, kteří dosáhnou nějakého mimořádného úspěchu. Nyní tam visí tři fotografie ze tří různých sportů zachycující čtyři naše bývalé žáky, kteří se mohou pyšnit tituly republikových, evropských i světových šampionů. Jejich vizitky si můžete prohlédnout i na webových stránkách v rubrice Škola – Výuka – Testování, soutěže, úspěchy… Doufáme, že tyto úspěchy nezůstanou jedinými a zanedlouho budeme moci přidat další… V některých třídách přibylo pár kousků nového nábytku, pořídili jsme boxy na hračky do školní družiny i na pomůcky do tříd prvních a druhých ročníků. Nově je natřené zábradlí ve staré budově, na zdech přibyly další zapaspartované výtvarné práce našich žáků. Někteří z nich naši školu v červnu opustili, ale věříme, že si k nám někdy cestu najdou a svými pracemi se potěší…

Co tedy říci na závěr? Za vedení školy mohu zodpovědně prohlásit, že jsme dělali, co se dalo. Snažili jsme se připravit školní budovu tak, aby se v ní dobře cítili jak žáci, tak i zaměstnanci. Věřím, že se všichni společně budeme snažit o to, aby i atmosféra v ní byla pohodová, vstřícná a přátelská, protože v takové atmosféře se bude lépe pracovat nám všem.

Přeji všem úspěšný školní rok 2014/2015!

Jitka Krůtová, ředitelka školy